Stanovy "Amateur Petanque Club"

HLAVA I

Základní ustanovení
 1. Název je "Amateur Petanque Club" (dále jen APEC).
 2. Sídlo APEC: Jan Hudik, Grégrova 117, 560 03 Česká Třebová.
 3. APEC je otevřené a politicky nezávislé sdružení.
 4. Zásadou tvorby všech orgánů APEC je volba valnou hromadou.
 5. APEC se může za vzájemně výhodných podmínek a na základě svého rozhodnutí sdružovat s dalšími organizacemi
 6. Cílem činnosti APEC je sdružovat na základě dobrovolnosti příznivce sportu PETANQUE a plní zejména tyto úkoly a cíle:
  1. koordinuje nebo na základě zájmu svých členů organizuje akce a soutěže v oblasti sportu a kultury,
  2. zajišťuje informovanost svých členů,
  3. vytváří podmínky pro provozování hospodářské činnosti a provozuje vlastní hospodářskou činnost,
  4. hospodaří s prostředky a majetkem,
  5. prosazuje a hájí zájmy hráčů petanque,
  6. za tímto účelem přímo spolupracuje se státními i mezinárodními institucemi a organizacemi,
  7. poskytuje služby a provozuje další uvedené činnosti vedoucí k podpoře a prospěchu hry petanque v České republice.


HLAVA II

Organizační struktura "APEC”
 1. Orgány APEC jsou valná hromada, prezident a předsednictvo..
 2. Nejvyšším orgánem APEC je valná hromada členů, kterou předsednictvo svolává nejméně jednou za rok. Mimořádná valná hromada musí být svolána do dvou měsíců, požádá-li o to prokazatelně nejméně jedna třetina členů, prezident nebo předsednictvo. Svolání valnéhromady, datum, místo a návrh programu jednání musí být oznámeno členům nejméně půl měsíce před termínem konání.
 3. Do působnosti valné hromady patří:
  1. schvaluje stanovy APEC, jejich změny a doplňky,
  2. schvaluje symboly APEC,
  3. schvaluje zásady hospodaření s finančními prostředky a majetkem APEC,
  4. volí a odvolává prezidenta, předsednictvo, případně další představitele APEC,
  5. schvaluje zprávy o činnosti předsednictva, zprávy o hospodaření,
  6. schvaluje program a cíle APEC na další období,
  7. schvaluje rozpočet APEC a výši členských příspěvků,
  8. rozhoduje o sdružování APEC s jinými organizacemi,
  9. rozhoduje s konečnou platností o odvoláních podaných proti rozhodnutím představenstva,
  10. rozhoduje o zániku APEC.
 4. K přijetí rozhodnutí valnou hromadou je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.
 5. Člen APEC může při jednání valné hromady zastupovat dalšího člena APEC (členy) v případě, že má k tomuto úkonu písemnou plnou moc.
 6. Předsednictvo organizuje činnost APEC mezi valnými hromadami a je tvořena těmito funkcionáři:
  • Prezident,
  • 4 členové
 7. Prezident APEC je volen(a) na funkční období dvou let valnou hromadou APEC a plní tyto úkoly:
  1. jedná jménem APEC
  2. reprezentuje APEC na veřejnosti,
  3. svolává předsednictvo podle potřeb APEC,
  4. řeší připomínky členů, rozhoduje o stížnostech členů,
  5. připravuje podklady pro jednání valné hromady,
  6. na návrh předsednictva má právo udělovat čestné členství.
 8. Předsednictvo je voleno valnou hromadou APEC na funkční období dvou let a plní zejména tyto úkoly:
  1. vydává závazné dokumenty pro činnost APEC,
  2. zřizuje v rámci APEC na základě žádosti členů zájmové kluby, které nemají charakter organizačních jednotek dle § 6, odst. 2 zákona č. 83/1990Sb.,
  3. jmenuje zástupce APEC pro spolupráci s jinými institucemi a organizacemi,
  4. koordinuje nebo na základě zájmu členů organizuje akce a soutěže v oblasti sportu a kultury,
  5. zabezpečuje informovanost členů a koordinuje publikační činnost APEC, zprávy o činnosti předsednictva a zprávy o hospodaření,
  6. registruje nové členy, vede členskou evidenci, rozhoduje o přijetí, případně i vyloučení člena,
  7. zajišťuje náležitosti a vyřizování pohledávek u členů,
  8. stanovuje způsob placení členských příspěvků,
  9. předkládá zprávu o hospodaření a zprávu o činnosti valné hromadě.
 9. Členem APEC může být každý zájemce o sport a kulturu, který podá písemnou přihlášku, kde svým podpisem stvrdí souhlas s cílem činnosti a stanovami APEC a zaplatí členský příspěvek. O přijetí rozhoduje předsednictvo.
 10. Členství v APEC je členstvím jednotlivce. Členstvím není dotčeno právo být členem dalších organizací.
  Člen je oprávněn:
  1. účastnit se sportovních a kulturních akcí a soutěží pořádaných APEC,
  2. ve stanoveném rozsahu používat symboly APEC,
  3. navrhovat funkcionáře, volit a být volen do orgánů APEC,
  4. účastnit se všech jednání předsednictva,
  5. předkládat návrhy a doporučení týkající se činnosti APEC,
  6. na metodickou, případně materiální pomoc podle možností APEC v oblasti právní, technické apod. vztahující se ke hře petanque.
 11. Člen APEC má povinnost:
  1. řídit se stanovami APEC a usneseními APEC,
  2. platit členské příspěvky ve výši a v termínu stanoveném valnou hromadou členů.
 12. Čestný člen má práva člena APEC rozšířená o následující:
  1. účastnit se bezplatně všech akcí pořádaných APEC v rozsahu určeném předsednictvem,
  2. právo bezplatného a doživotního členství spojené s užíváním titulu "čestný člen",
  3. hostit a poskytnout nocleh prezidentovi, předsednictvu a členům APEC při jejich výjezdech spojených s činností APEC do místa působení čestného člena.
 13. Členství v APEC zaniká:
  1. vystoupením z APEC,
  2. vyloučením.

HLAVA III

Majetek a hospodaření APEC
 1. Majetkem APEC je:
  1. společný majetek ve správě předsednictva,
  2. finanční prostředky pro činnost APEC získané z:
   1. členských příspěvků,
   2. zůstatků fondů APEC,
   3. hospodářské a obchodní činnosti,
   4. jiných příjmů, zejména od sponzorů, z reklam a nájmů.

HLAVA IV

Závěrečná ustanovení
 1. Zastupování APEC a k podpisu dokumentů právní povahy jsou oprávněni prezident a Pravá nebo Levá ruka prezidenta po udělení plné moci presidentem. Vedle toho mohou být v definovaném rozsahu písemného pověření oprávněni k právním úkonům také další členové předsednictva.
 2. Majetek a symboly APEC jsou ve vlastnictví APEC jako celku.
 3. Stanovy jsou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.
 4. Tyto stanovy byly schváleny na ustavující valné hromadě "Amateur Petanque Club" dne 14. září 2001 a nabývají tímto dnem platnosti v uvedeném znění.

V České Třebové 14. září 2001
Změny provedeny 9. listopadu 2002